travel news

พระตำหนักปางตอง ตั้งอยู่ที่ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริที่ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงปางตอง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 เพื่อใช้เป็นสถานที่ทดลอง ค้นคว้าวิจัย และส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เมืองหนาวแก่ชาวไทยภูเขา

แม้ยุคนี้บทบาทความสำคัญของคลองจะลดน้อยลงไปมาก ทว่าหนึ่งในคลองที่ยังคงคึกคักตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันก็คือคลองบริเวณวังตะเคียนซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ตลาดน้ำวัดตะเคียน”

ลุงเปลื้อง ฉายรัศมี หรือ ครูเปลื้อง เป็นนักดนตรีพื้นบ้านอีสานที่มีความสามารถพิเศษ สามารถเล่นและถ่ายทอดการเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานได้เกือบทุกชนิด ทั้งพิณ แคน ซอ โปงลาง และอื่นๆ โดยเฉพาะ “โปงลาง” นั้น สามารถเล่นและถ่ายทอดการเล่นได้ดีเป็นพิเศษ…