สธ. รณรงค์ รพ.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระทรวงสาธารณสุข ชู สถาบันโรคทรวงอก 1 ในโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) ชวนรณรงค์พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ภายใต้ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ซึ่งล่าสุดมีโรงพยาบาล 930 แห่ง ผ่านมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

(GREEN & CLEAN Hospital) “สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาผู้ป่วย” ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 8) สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี ว่า ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (PP&P Excellence) กำหนดให้ทุกโรงพยาบาลมีการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital เพื่อดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาสุขภาพ เป็นศูนย์รวมที่สำคัญของชุมชน มีผู้มารับบริการจำนวนมาก จึงต้องหลีกเลี่ยงการเกิดของเสียที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ จากการรักษาพยาบาลไม่ได้ ซึ่งการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดสภาพแวดล้อมตามแนวทาง GREEN & CLEAN Hospital เป็นการปรับภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล ในเชิงความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการน้ำเสีย พร้อมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานทำงานเชิงรุก คือ ทำมากกว่าการรักษาโรค โดยส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้รู้จักดูแลสุขภาพตนเอง ตั้งแต่อาหารการกิน การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการขยะและการประหยัดพลังงาน ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) โดยใช้กลยุทธ์ CLEAN และกิจกรรม GREEN ทำให้สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน ผู้มาใช้บริการ ในการรณรงค์และขยายผลสู่สังคมได้ ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 959 แห่ง สามารถพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จำนวน 930 แห่ง ร้อยละ 96.98 แบ่งเป็นระดับพื้นฐานร้อยละ 47.13 ระดับดี ร้อยละ 35.25 ระดับดีมากร้อยละ 14.60 และกรมอนามัยจะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง สามารถพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ภายในปี 2561. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth