การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก

ปัจจุบันความเสี่ยงที่สำคัญคือการทำให้สภาพคล่องของโลกมีความรัดกุมขึ้นเนื่องจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่พัฒนาแล้วและการค้าระงับความรุนแรงทางเศรษฐกิจ และส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงและเงินทุนและตลาดการเงินโลกอาจเคลื่อนที่ได้อย่างมีความผันผวนมากขึ้น ภาคธุรกิจควรวางแผนการให้ภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

การปฏิรูปทางเศรษฐกิจในหลายมิติควรมุ่งเน้นเพื่อลดความเปราะบางและการแก้ปัญหาโครงสร้างที่ยาวนานโดยเฉพาะแรงงานคุณภาพการศึกษาผลผลิตและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การปรับปรุงควรทำในเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกอื่น ๆ เมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในอนาคตปัญหาโครงสร้างเหล่านี้จะเป็นปัญหาที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาความมั่นคงทางการเงิน