การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน

ปริมาณต่ำสุดที่ตอบสนองต่อการบริโภคประจำวันที่ยอมรับได้ของมนุษย์ 0.05 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัม ในการทดลองเดียวกันนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ยาอื่นอีกสองครั้ง: ใกล้เคียงกับระดับ “ไม่สังเกตผล” 10 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวัน และปริมาณที่สูงขึ้น (1,000 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน) – หลังการจำลอง การใช้ยาคุมกำเนิดแบบไม่ตั้งใจในการตั้งครรภ์ในช่วงต้น

การทดลองประกอบด้วยกลุ่มควบคุมสุกรที่ไม่ได้รับ estradiol นักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบการแสดงออกของยีนและการเปลี่ยนแปลงของ epigenetic ในเนื้อเยื่อต่างๆของแม่สุกรตั้งครรภ์และในลูกหลานของตัวเองทั้งในตัวอ่อนอายุสิบวัน (blastocysts) และในเพศหญิงอายุหนึ่งปี